Tora-o no kata, Chuden Gata level, Kukishin Ryu

By Yossi Sheriff

Tora-o (虎尾), (Tiger tail), (טורה או), also named Ko-o, is a Kata.

This form is part of the Kukishin ryu Dakentaijutsukoryu, belonging to the Chuden gata level.

Torao is a part of the syllabus of the Takamatsu den schools of Ninjutsu: Bujinkan, Jinenkan, AKBAN.

Video of Tora-o no kata - Kukishinden RyuOutside links