Tatsu no se no kata, Chuden Gata level, Kukishin Ryu

By Yossi Sheriff

Tatsu no se or Taki no Se, (瀧之瀬), (Shallow waterfall), (טטסו נו סה), is a Kata. This form is part of the Kukishin ryu Dakentaijutsu (九鬼神流打拳体術) koryu, belonging to the Chuden gata level.

Tatsu no se is a part of the syllabus of the Takamatsu den schools of Ninjutsu: Bujinkan, Jinenkan, AKBAN.


Video of Tatsu no se (Taki no se) kata - Kukishinden Ryu


Outside links