Tatsu no se no kata, Chuden Gata level, Kukishin Ryu

By Yossi Sheriff
(Redirected from Tatsu no se)

Tatsu no se or Taki no Se, (瀧之瀬), (Shallow waterfall), (טטסו נו סה), is a Kata. This form is part of the Kukishin ryu Dakentaijutsu (九鬼神流打拳体術) koryu, belonging to the Chuden gata level.

Tatsu no se is a part of the syllabus of the Takamatsu den schools of Ninjutsu: Bujinkan, Jinenkan, AKBAN.


Video of Tatsu no se (Taki no se) kata - Kukishinden Ryu


Outside links

Subscribe