Shizen no kata, Shizen Shigoku no kata level - Shinden Fudō Ryū Dakentaijutsu

By Yossi Sheriff

Video of Shizen ura gata


Video of Shizen no kata ura gata henka


Video of Shizen advanced ura gata henkaShizen, 自然, natural, שיזן, is a kata that forms part of the Shizen Shigoku level of Fudo Ryu Daken Tai Jutsu learned as a part of the Ninjutsu syllabus in Jinenkan, Bujinkan and AKBAN.


Description

Shizen deals with different reactions to a push or pull from the opponent.

Outside links