Shio kaze no kata, Chuden Gata level, Kukishin Ryu

By Yossi Sheriff
(Redirected from Shio kaze)

Shio kaze (塩風), (Salt wind), (שיו קזה), is a Kata.

This form is part of the Kukishin ryu Dakentaijutsu (九鬼神流打拳体術) koryu, belonging to the Chuden gata level.

Shio kaze is part of the syllabus of the Takamatsu den schools of Ninjutsu: Bujinkan, Jinenkan, AKBAN.


Video of Shio kaze no kata - Kukishinden Ryu



Outside links

Subscribe