Shiho dori no kata, Chuden Gata level, Kukishin Ryu

By Yossi Sheriff

Shiho dori or Shio dori (四方捕), (Square Capture) (שיו דורי), is a Kata.

This form is part of the Kukishin ryu Dakentaijutsu (九鬼神流打拳体術) koryu, belonging to the Chuden gata level.

Shiho dori is a part of the syllabus of the Takamatsu den schools of Ninjutsu: Bujinkan, Jinenkan, AKBAN.


Video of Shiho-dori no kata - Kukishinden Ryu


Outside links