Ryote Gake no kata, Shizen Shigoku no kata level - Shinden Fudō Ryū Dakentaijutsu

By Yossi Sheriff

Video of Ryote Gake no kata


Ryōte Gake, 両手掛, two hands hook, ריוטה גקה, is a kata that forms part of the Shizen Shigoku level of Fudo Ryu Daken Tai Jutsu learned as a part of the Ninjutsu syllabus in Jinenkan, Bujinkan and AKBAN.

Subscribe