Kimon no kata, Sabaki Gata level, Kukishin Ryu

By Yossi Sheriff

Video of Kimon no kata


Kimon (鬼門), (Demon's gate), (קימון), is a Kata.

This form is part of the Kukishin ryu Dakentaijutsu (九鬼神流打拳体術) koryu, belonging to the Sabaki gata level.

Kimon is a part of the syllabus of the Takamatsu den schools of Ninjutsu: Bujinkan, Jinenkan, AKBAN.