Kasoku no kata, Sabaki Gata level, Kukishin Ryu

By Yossi Sheriff

Video of Kasoku no kata


Kasoku (鹿足), (Deer foot), also called Shika-ashi (קסוקו), is a Kata.

This form is part of the Kukishin ryu Dakentaijutsu (九鬼神流打拳体術) koryu, belonging to the Sabaki gata level.

Kasoku is a part of the syllabus of the Takamatsu den schools of Ninjutsu: Bujinkan, Jinenkan, AKBAN.

Outside links