Iso gaeshi no kata, Sabaki Gata level, Kukishin Ryu

By Yossi Sheriff

Video of Iso gaeshi no kata


Iso gaeshi (磯返), (Return to shore), (איזו גאשי), is a Kata.

This form is part of the Kukishin ryu Dakentaijutsu (九鬼神流打拳体術) koryu, belonging to the Sabaki gata level.

Iso gaeshi is a part of the syllabus of the Takamatsu den schools of Ninjutsu: Bujinkan, Jinenkan, AKBAN.