Category:Katori (TSKSR) Sword techniques (tachijutsu)

By Yossi Sheriff

Omote no tachi - basic level Bokken kata

no subcategories


Gogyo no tachi - intermediate level Bokken kata

no subcategories


Bojutsu Katori - long staff kata


TSKSR, Gokui no Kodachi - short sword


TSKSR, Omote no iai - Sword drawing from sitting position

no subcategories


TSKSR, Tachi ai batto jutsu - Sword drawing from standing positionAll the Katori - TSKSR techniques
Itsutsu, 1st bokken kata
Nanatsu, 2nd bokken kata
Kasumi, 3rd bokken kata
Hakka, fourth bokken kata
Mitsu, 1st bokken kata, 2nd level
Yotsu, 2nd bokken kata, 2nd level
In, 3rd bokken kata, 2nd level
Sha, 4th bokken kata, 2nd level
Hotsu, fifth bokken kata, 2nd level
Two swords kata
Eigetsu no tachi, first two swords kata
Suigetsu no tachi, second two swords kata
Isonami no tachi, third two swords kata
Murakumo no tachi, fourth two swords kata
Short sword kata
Hangetsu no kodachi, first short sword kata
Seigan no kodachi, second short sword kata
Seigan no kodachi, third short sword kata
Sword drawing - Iai
Kusa nagi no ken
Nuki tsuke no ken
Nuki uchi no ken
Uken
Saken
Happo ken
Sword drawing, standing position
Yuki ai gyaku nuki no tachi
Zengo Chidori no tachi
Yuki ai Migi Chidori no tachi
Gyakku nuki no tachi
Nuki uchi no tachi
Bo - Long staff kata
Seri ai no bo
Sune hishigi no bo
Sayu no bo
Kaza hazushi no bo
Hana tsurube no bo
Tate nami no bo
Naginata - Curved spear kata
Itsutsu no naginata
Nanatsu no naginata
Kasumi no naginata
Hakka no naginata

Subscribe