Yui gyaku no kata, Shoden Omote Gata level, Takagi Yoshin Ryū Jūtaijutsu

By Yossi Sheriff