Tanguto

By Yossi Sheriff

Video of tanguto


Tanguto is a Ninjutsu kata.