Tai nagashi kata, Shizen Shigoku no kata level - Shinden Fudō Ryū Dakentaijutsu

By Yossi Sheriff

Tai nagashi, 体流, body flow, טאי נגאשי, is a kata that forms part of the Shizen Shigoku level of Fudo Ryu Daken Tai Jutsu learned as a part of the Ninjutsu syllabus in Jinenkan, Bujinkan and AKBAN.

Video of Tai nagashi no kata