Suzu Otoshi no kata, Shizen Shigoku no kata level - Shinden Fudō Ryū Dakentaijutsu

By Yossi Sheriff

Video of Suzu Otoshi no kata

AKBAN did not document this video yet. אקבן עדיין לא תעד טכניקה זו

Suzu Otoshi, 鈴落, bell throw, סוזו אוטושי, is a kata that forms part of the Shizen Shigoku level of Fudo Ryu Daken Tai Jutsu learned as a part of the Ninjutsu syllabus in Jinenkan, Bujinkan and AKBAN.