Soto, Okuden gata level - Koto ryu

By Yossi Sheriff

Video of Soto no kata - Koto ryu


Soto, (抓倒), (Sōtō), (סוטו נו קאטה - קוטו ריו - נינג'יטסו), (grasp fall), is a Kata that is a part of the Koto Ryu koryu of Ninjutsu, It belongs to the fourth Okuden level.