Sosetsu, Okuden gata level - Koto ryu

By Yossi Sheriff

Video of So Setsu no kata - Koto ryuSosetsu, (抓摺), (Sōsetsu), (Tsune suri), (סוסטסו נו קאטה - קוטו ריו - נינג'יטסו), (Hold fold), is a Kata that is a part of the Koto Ryu koryu of Ninjutsu, It belongs to the fourth Okuden level.