Soku boku, Hekito gata level - Koto ryu

By Yossi Sheriff