Shunu kata, Ge Ryaku no Maki level - Gyokko ryu

By Yossi Sheriff

Subscribe