Shinsen, Okuden gata level - Koto ryu

By Yossi Sheriff

Video of no Shinsen no kata - koto ryu


Shinsen, (乱雪), (Santō), (שינסן נו קאטה - קוטו ריו - נינג'יטסו), (spirit snip), is a Kata that is a part of the Koto Ryu koryu of Ninjutsu, It belongs to the fourth Okuden level.