Sakketsu kata, Jo Ryaku no Maki level - Gyokko ryu

By Yossi Sheriff

Video of Sakketsu no kata


Sakketsu, (殺締), (Killing squeeze), (סקטסו קאטה), is a kata from the first level of Gyokku ryu. This kata belongs to syllabus of the Takamatzu den Ninjutsu kata.