Saki ryoku, Hekito gata level - Koto ryu

By Yossi Sheriff

Video of Saki ryoku no kata


Sakiryoku, (跋扈), (Sekiryoku), (סאקי ריוקו נו קאטה - קוטו ריו - נינג'יטסו), (foot power), is a Kata that is a part of the Koto Ryu koryu of Ninjutsu, It belongs to the second Hekito level.