Sakanagare kata, Jo Ryaku no Maki level - Gyokko ryu

By Yossi Sheriff

Video of Sakanagare no kata


Sakanagare, (逆流), (Reverse flow), (סקנגרה) is a kata from the first level of Gyokku ryu. This kata belongs to syllabus of the Takamatzu den Ninjutsu kata.

Description of a Henka of Sakanagare no Kata

*Description of main kata is missing*