Nami juji jime - Normal cross choke - from mount

By Yossi Sheriff

Subscribe