Musan kata, Ten no kata level - Shinden Fudō Ryū Dakentaijutsu

By Yossi Sheriff

Video of Musan kata


Musan, 霧散, dispersing fog, מוסאן, is a kata that forms part of the Ten no kata level of Fudo Ryu Daken Tai Jutsu.