Moguri dori no kata, Shirabe moguri gata level, Kukishin Ryu

By Yossi Sheriff

Video of Moguri dori Kukishinden ryu


Moguri dori (竹声), (Hidden capture), (מוגורי דורי), is a Kata.

This form is part of the Kukishin ryu Dakentaijutsu (九鬼神流打拳体術) koryu, belonging to the upper level Shirabe moguri gata.

Moguri dori is a part of the syllabus of the Takamatsu den schools of Ninjutsu: Bujinkan, Jinenkan, AKBAN.