Kyogi kata, Shoden gata level - Koto ryu

By Yossi Sheriff

Video of Kyogi no kata


Kyogi (拒技), (קיוגי נו קאטה - קוטו ריו - נינג'יטסו), (Resisting technique) is a kata of the Koto Ryu koryu in the Takamatsu Den schools of Ninjutsu, It belongs to the basic Shoden level.