Koshi ori, breaking the hip - Hanbo, half stick

By Yossi Sheriff

Video of Koshi ori

Koshi ori is a hanbo kata in Takamatsu den Ninjutsu