Ketsumiyaku kata, Jo Ryaku no Maki level - Gyokko ryu

By Yossi Sheriff

Video of Ketsu miyaku no kata


Ketsumiyaku, (締脈), (Pulse squeezing), (קטסומיאקו קאטה), is a kata from the first level of Gyokku ryu. This kata belongs to syllabus of the Takamatzu den Ninjutsu kata.