Keto kata, Jo Ryaku no Maki level - Gyokko ryu

By Yossi Sheriff

Video of Keto no kata, Gyokko ryu


Keto, (Ketō), (闕倒), (Falling load), (קטו), is a kata from the first level of Gyokku ryu. This kata belongs to syllabus of the Takamatzu den Ninjutsu kata.