Ken nagare - Takagi

By Yossi Sheriff

Videos of Ken nagare


Ken nagare (拳流), (קן נגארה), is a kata from the koryu system of Takagi Yoshin Ryu.

Description of Ken nagare

Tori stand in Shizen tai, uke attacks tori with tsuki, tori does tai sabaki forward and to the right, grabs uke's right wrist with his right hand and uke's right shoulder with his left hand, takes uke down to the ground and applies pressure on uke's right shoulder.