Ken

By Yossi Sheriff

Video of Ken no kata


Ken no kata is a Ninjutsu kata of Togakure ryu.