Kako kata, Shoden gata level - Koto ryu

By Yossi Sheriff

Video of Kako no kata


Kako or Kakkō, (括拷), (קאקו נו קאטה - קוטו ריו - נינג'יטסו), (stop the punching) is a kata of the Koto Ryu koryu in the Takamatsu Den schools of Ninjutsu, It belongs to the basic Shoden level.