Horaku kata, Chu Ryaku no Maki level - Gyokko ryu

By Yossi Sheriff

Video of Horaku no kata


Video of Horaku no kata henka


Horaku, (崩落), (collapse), (הוראקו) is a kata from the middle level of Gyokku ryu. This kata belongs to syllabus of the Takamatzu den Ninjutsu kata.

Subscribe