Henkyo kata, Chi no kata level - Shinden Fudō Ryū Dakentaijutsu

By Yossi Sheriff

Video of Henkyo, henka 1


Henkyo, 変虚, empty change, הנקיו, is a kata that forms part of the Chi no kata level of Fudo Ryu Daken Tai Jutsu learned as a part of the Ninjutsu syllabus in Jinenkan, Bujinkan and AKBAN.