Hanebi kata, Jo Ryaku no Maki level - Gyokko ryu

By Yossi Sheriff

Video of Hanebi no kata


Hanebi, (Hane bi), (跳火), (Fire flash), (הנבי), is a kata from the first level of Gyokku ryu. This kata belongs to syllabus of the Takamatzu den Ninjutsu kata.