Hane tsurube, Chu Ryaku no Maki level - Gyokko ryu

By Yossi Sheriff

Video of Hane tsurube / Kou no kata


Video of Kou / hanetsuruba against a short sword


Hane tsurube, (撥釣瓶), (assign water bottle), also called Kou or Ko (橰), (הנה טסורובה) (also Hane tsuruba), is a traditional kata from the middle level of the Gyokko ryu Koryu, one of the Takamazu den systems.