Gogyo No Seigan No Kamae, Japanese Sword stance

By Yossi Sheriff

Gyaku Seigan No Kamae , is a Katana stance used in Ninjutsu and TSKSR.


Video of Gyaku Seigan No Kamae