Ganseki otoshi garami - dropping a big rock and entangling

By Yossi Sheriff

Video of Ganseki otoshi garami