Fudo no kata, Shizen Shigoku no kata level - Shinden Fudō Ryū Dakentaijutsu

By Yossi Sheriff

Video of Fudo no kata, ura gata, henka 1


Video of Fudo no kata, ura gata, henka 2


Video of Fudo no kata, ura gata, advanced henka 3

Fudo, ura gata henka 3, Shinden Fudo ryu dakentaijutsu - Ninjutsu for Akban wiki from AKBAN on Vimeo.Fudo, 不動, immovable, פודו, is a kata that forms part of the Shizen Shigoku level of Fudo Ryu Daken Tai Jutsu learned as a part of the Ninjutsu syllabus in Jinenkan, Bujinkan and AKBAN.


Description of Fudo no kata

The Fudo gata reaches Take ori hand lock from various starting points.

Outside links