Fubatsu no kata, Shizen Shigoku no kata level - Shinden Fudō Ryū Dakentaijutsu

By Yossi Sheriff

Video of Fubatsu no kata


Fubatsu, 不抜, invincible, פובאטסו, is a kata that forms part of the Shizen Shigoku level of Fudo Ryu Daken Tai Jutsu learned as a part of the Ninjutsu syllabus in Jinenkan, Bujinkan and AKBAN.