Fu mo kata, Ge Ryaku no Maki level - Gyokko ryu

By Yossi Sheriff

Video of Fu mo no kata


Fu mo (風盂), (also Fūu) (wind bowl) (פו מו), is a kata of the Gyokko ryu system, one of the Takamatsu den Ninjutsu koryu.

Subscribe