Dashin kata, Chu Ryaku no Maki level - Gyokko ryu

By Yossi Sheriff

Video of Dashin no kata


Video of Dashin kata knife disarm henka


Dashin, (拏振), (grab and shake), (דשין) is a kata from the middle level of Gyokku ryu. This kata belongs to syllabus of the Takamatzu den Ninjutsu kata.


Description of Dashin kata

Dashin is a Ninjutsu kata. in it Uke in Ichi monji no kamae and tori in Kosei no kamae, uke attacks with a tsuki, tori moves to the outside and grabs uke's right hand with his left hand, punching with his hand then uke attacks with mae geri, in response tori, also with mae geri, kicks uke's left leg with his right leg, grabs uke's right hand and does omote gyaku tori then takes him down to the ground.