Boku hen, Hekito gata level - Koto ryu

By Yossi Sheriff