Beak strike, Shitan ken, san shin tsuki, go shin tsuki - Ninjutsu

By Yossi Sheriff

Video of Goshin tsuki five finger strike


The Shitan ken, (שיטאן קן), (指端拳 ), is the collective name in Ninjutsu to finger strikes using the hand like a bird's beak. If the Shitan ken is with three fingers it is called Sanshin tsuki. If the Shitan ken is with five fingers it is called Goshin tsuki.

Images of Sanshin tsuki shitan ken

Shitan ken

Shitan ken

Meta perspectives

This technique incorporates these attributes of Meta Perspectives:

  1. Beginner level of expertise