Arashi

By Yossi Sheriff

Arashi

uke chokes tori with both hands, tori Attacks with happa with both hands to tori's ears, then with Shuto to the jaw and Sokuyaku geri push kick, uke tries to get up and then tori Attacks with a round kick to uke's face.


Featured Kata from ancient ninjutsu
Nichigeki
Fu
Hissaku
Man empi
Batsugi
Te hodoki
Setuyaku
Musha dori
Tsuke iri - inserting the stick
Renyo

Video of the technique


This Kata is a part of the Ninjutsu Fudo Ryu Martial Arts