ר. מבצע קוקו נו קאטה בבחינה לשודאן- ירושלים, לילה, 2006

זו דוגמה לקוקו נו קאטה. התזמון טוב, המתקיף, אחד הבוחנים, מדגים את הזרימה והרצף של ההתקפה, ללא שימוש בכוח מיותר.