ציטוט של סופ״ש - רבן גמליאל בנו של רבי

כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. אבות ב׳, ב