דוג'ו הייקו 4

朧夜や天の音楽聞し人 אובך אביב לעת ערב מאזינים למוזיקת שמיים קוביאשי איסה