דוג'ו הייקו - 2

露の玉袖の上にも転りけり פנינים של טל גם על השרוולים מתגלגלות קוביאשי איסה